بازگشت به صفحه کامل

نصب المان ابرکوهABARKOUH

نصب المان ابرکوهABARKOUH


نصب المان ابرکوهABARKOUH

المان ابرکوه ABARKOUH  با هزینه ای بالغ بر 550 میلیون ریال در حاشیه بلوار امام علی (ع) نصب گردید.