بازگشت به صفحه کامل

زیباسازی پیاده رو های خیابان شهید صدوقی تا میدان بسیج با تاکید بر فعال سازی فضاهای مکث

زیباسازی پیاده رو های خیابان شهید صدوقی تا میدان بسیج با تاکید بر فعال سازی فضاهای مکث


زیباسازی پیاده رو های خیابان شهید صدوقی تا میدان بسیج با تاکید بر فعال سازی فضاهای مکث

زیباسازی پیاده رو های خیابان شهید صدوقی تا میدان بسیج با تاکید بر فعال سازی فضاهای مکث