اطلاعیه

اطلاعیه
تخلیه پسماند اعم از زباله های خانگی نخاله های ساختمانی و ...  در محدوده و حریم شهرها به دلیل از بین بردن سیما و منظر شهری و مسائل بهداشتی و زیست محیطی ممنوع می باشد. در صورت مشاهده، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد می گردد. ضمناً از شهروندان عزیز تقاضا میشود در صورت مشاهده اینگونه تخلفات با ارائه مستندات، موضوع را به اطلاع شهرداری رسانده تا ضمن برخورد با متخلف از تکرار اینگونه جرایم جلوگیری عمل آید.

#ابرکوه شهرزندگی درمسیر بالندگی