گنبدعالي

گنبدعالي

قدمت: قرن 5 هـ. ق            وضعيت ثبت: شماره 195     تاريخ ثبت: 9/5/1312

   برفرازكوهي سپيد درجنوب شرق ابركوه وكنارجاده اي كه به سوي بخش بهمن مي رود بنايي مرتفع گنبدعالي به چشم مي خورد اين بناي 8 ضلعي نمادي براي شهرتاريخي ابركوه به حساب مي آيد براساس كتيبه آجري كه زيرگنبدآن وگرداگردبنا به خط كوفي اجراشده      اميرعميدالدين شمس الوله ابن علي هزاراسب ديلمي وهمسرش نازنين كرشمه(كشمر) مي باشد كه به دستورفرزندش فيروزان ساخته شده است. درهمين كتيبه سال ساخت بنارا448 هـ.ق ذكركرده است.

   بناازسنگ وملات گچ نيم كوب وپلاني 8 ضلعي ساخته شده وگنبدآن نيزسنگي است. وازبيرون پوششي ازآجربرآن اجراشده است.ازويژگي ها وزيبايي هاي كم نظيراين بنا مقرنس سنگي آن است كه گرداگرد بنا ودرمحل واقع شدن گنبد برجرزهااجراشده است. درداخل بنا چند پله، ارتباطي رابه اتاقك زيربنا به وجود مي آورد كه مدفن صاحبان مقبره بوده كه البته اكنون ازآثارآن خبري نيست. ضخامت جرزها5/1 متروارتفاع بنا تازيرگنبد 22 مترمي باشد.

   كليت سبك معماري بنا نيزازمعماري دوره ديلمي پيروي مي كند ازويژگيهاي كم نظيروخاص اين بنا حضورآن درفلات مركزي ودورازخطه شمال كشوركه پايگاه حكومتي ديلميان بوده مي باشد.