کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی

روز درختکاری
کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی
شهرداری ابرکوه
www.abarkooh.ir