واکسیناسیون کارگران زحمتکش شهرداری ابرکوه

جهت ارتقاء سطح ایمنی و سلامت کارگران شاغل در شهرداری ابرکوه، کلیه کارکنان تحت پوشش شهرداری واکسیناسیون هپاتیت B و کزاز و HIV شدند.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir