واحدهای پذیرایی

-رستوران

نام واحد صنفی

آدرس

تلفن

سوپر رستوران سبز

شهید بهشتی روبروی بانک کشاورزی -  -کد پستي: 8931619179

03526826308

کبابی علی اصغر قاسمی

شهید بهشتی -  -کد پستي: 8931716175

03526824249

رستوران بی نظیر

کمربندی صفائیه جنب نانوائی حری -  -کد پستي: 8931753637

03526829543

رستوران گلها

میدان بسیج -  -کد پستي: 8931987881

03526821314

رستوران کنبد عالی

بلوار امام رضا روبروی نمایشگاه فجر -  -کد پستي: 8931976947

03526828640

کبابی غلامعلی قاسمی

کمربندی -  -کد پستي: 8931713165

03526820497

رستوران آقازاده

بلوار جمهوری اسلامی بلوار جمهوری اسلامی  -کد پستي: 8931716753

03526830585

ندادرد

ابرکوه بخش بهمن بلوارم امام  1کد پستي: 8935145699

03526872943

رستوران گنبد عالی

بلوار امام رضا ع روبرو نمایشگاهکامیون فجر  -کد پستي: 8931817871

03526828640

ملچ ملوچ

کمربندی صفائیه جنب شهید آدمی -کد پستي: 8931756531

03526827020

-

بلوار امام خمینی(ره) توحید  -کد پستي: 8931933347

03526826969

غذا خوری خان دائی

ابرکوه بلوار امام خمینی(ره)  خ توحیدکد پستي: 8931934116

 

رستوران امامزاده

مریم اباد - امامزاده عباس علی - خیابان (بهداشت ) - کوچه (کریمی ) - طبقه همکف کد پستي: 8934118998

03532814448

 

 

2-سفره خانه سنتی

  1. سفره خانه سنتی کومه بی بی سید :

ابرکوه کوچه جنب سرو کهنسال . محله گردشگری پشت آسیاب .

03532828246

09132509246

3-کیترینگ و تهیه غذا

خاطره: بلوار امام خمینی 03532821393 و 09133525283

پارک:بلوار امام خمینی 03532824511

زیتون سبز:روبروی دانشگاه آزاد اسلامی 03532828085

قصر: خیابان شهید بهشتی 03532823010

قاسم قاسمی: میدان ولیعصر 03532822231

غلامعلی قاسمی: میدان بسیج 03532824237

علی اصغر قاسمی: خیابان شهید بهشتی 03532824249

محمدعلی عبدالغفاری: خیابان شهید بهشتی 03532826313

مهدی عبدالغفاری : خیابان شهید بهشتی 03532824331

سید حمید حسینی: خیابان شهید رجایی 03532820035