نصب المان ابرکوهABARKOUH

المان ابرکوه ABARKOUH  با هزینه ای بالغ بر 550 میلیون ریال در حاشیه بلوار امام علی (ع) نصب گردید.