نامه و گلیم دستباف از شهرتاریخی ابرکوه به شهردارژنو ارسال شد.

نامه و گلیم دستباف از شهرتاریخی ابرکوه به شهردارژنو ارسال شد.
ابرکوه طی چند روز اخیر میزبان گروه  صلح جهانی بود که به مناسبت ۱۵۰ سالگی تولد گاندی پیام صلح شهرها را به ژنو خواهند رساند. در این نشست یک ساعته که پنج شنبه شب(۱اسفند۹۸) انجام شد.موضوعاتی مانند راه کارهای ارتباط شهرها با رویکرد فرهنگی، گردشگری؛ اقتصاد متقابل شهری(تجارت صنایع دستی و...) و غیره بررسی شد.

پیشنهاد سمبل سروابرکوه به عنوان نماد صلح جهانی شهرهای جهان به ایشان ارائه شد.