مسجد جامع

مسجد جامع

این بنا از مساجد دورهی سلجوقی محسوب میشود. از نظر سبک ساختمانی، جزو بناهای چهار ایوانی است و مانند اکثر مساجد جامع، دارای دهلیز، شبستان و محراب است. بیشتر قسمتهای بنای مسجد از آثار دورهی مغولی است؛ ولی قسمتهایی هم در آن وجود دارد که سابقهی کهنتری دارند. از آن جمله، میتوان به شبستان گنبددار مسجد اشاره کرد که متعلّق به پایان سلطنت ابوسعید (ایلخانی) است. از ویژگیهای مهمّ بنا، دو محراب آن است. محراب اوّلیّهی مسجد همانند بناهای مغولی ساخته شده و به منظور اصلاح محراب اوّلیّه، محراب دومی نیز ساخته شده است. این محراب، قدری قبلهی سابق را اصلاح میکند.