مسجد بیرون

مسجد بیرون

این مسجد شامل دو ایوان، گنبدخانه، شبستان با حیاط مرکزی است که در جنوب شهر واقع گردیده و چون در گذشته، بیرون از حصار شهر ساخته شده به «مسجد بیرون» شهرت یافته است. ایوان غربی این بنا به گنبدخانهای گشوده میشود که از داخل، به شکل مربع و از خارج به صورت نیمدایره است. ضخامت دیوارهای آن به بیش از 70/1 متر میرسد. کتیبهی کاشی معرّق در سه رشته خط به عرض تقریبی 65 سانتیمتر به رنگهای سفید و آبی بر پیشانی سردر ورودی مسجد نصب شده که از آن، اطّلاعات تاریخی به دست میآید. خط نسخ آن از انواع خطوط کتیبههای مورد توجّه دوران تیموری در قرن نهم هجری یا پانزدهم میلادی است. معروف است این بنای مذهبی، محل استراحت حضرت علی بن موسیالرّضا (ع) در سفر از مدینه تا مرو بوده است.