فرايند اجراي امور كارگزيني كاركنان

فرايند اجراي امور كارگزيني كاركنان

1-    استخدام كارمند

 

·        جمع آوري نيازهاي استخدامي واحدها با توجه به ليست هاي سازماني بلاتصدي توسط اداره كارگزيني و رفاه و ارسال به كميتة اجراي طرح طبقه بندي مشاغل

·        تهيه برگ تعيين مشخصات شغل و مشاغل (خارج از سازمان) وشرايط احراز پست ها در كميتة اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و ارسال به اداره كارگزيني و رفاه

·        تنظيم آگهي استخدام ( خارج از سازمان) براساس شرايط احراز شغل توسط ادارة كارگزيني و رفاه

·        آگهي استخدام توسط كارگزيني به دفتر امور آموزش عمومي و عالي سازمان مديريت برنامه ريزي كشور جهت بررسي و صدور مجوز ارسال مي گردد

·        دفتر امور آموزش عمومي و عالي آگهي را بررسي و در صورت تأييد جهت درج در روزنامه هاي كثير‌الانتشار مهمور نموده اعاده مينمايد

·        انجام چاپ آگهي در روزنامه از طريق ادارة ارشاد شهرستان توسط اداره كارگزيني و رفاه

·        دريافت مدارك متقاضيان و اعلام برنامه زمان بندي شده جهت مصاحبه (كتبي و يا شفاهي و يا تركيبي از هر دو) به دفتر امور آموزش عمومي و عالي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و استان  بمنظور اطلاع و اعزام نماينده

·        برگزاري آزمون و مصاحبة تخصصي و علمي با نظارت و همكاري نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نماينده هسته گزيش و واحد ذيربط و ادارة كارگزيني و رفاه

·        معرفي پذيرفته شدگان در آزمون به نسبت دو برابر تعداد مورد نياز

·        ارسال فهرست اسامي و مشخصات كليه شركت كنندگان در مصاحبه و همچنين نسخه اي از صورتجلسات تنظيمي (مصاحبه) به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان

·        معرفي پذيرفته شدگان (دو برابر) به هستة گزينش جهت طي مراحل قانوني

·        پس از اعلام نظرية گزينش از داوطلب دعوت به عمل آمده جهت انجام معاينه به مراكز درماني معرفي مي شود

·        معرفي متقاضي به مراجع ذيصلاح جهت اخذ گواهي عدم سوء پيشينه

·        تشكيل پرونده وتكميل مدارك، تهيه پيش نويس حكم استخدام رسمي آزمايشي و يا قرارداد استخدام پيماني (خارج از سازمان) و ارسال به امور مالي توسط ادارة كارگزيني و رفاه

·        ارسال اسامي پذيرفته شدگان از سوي اداره كارگزيني و رفاه به دفتر طرح، توسعه و تحول اداري جهت طي دوره هاي توجيهي، عمومي و شغلي

·        قبل از پايان دورة خدمت آزمايشي (براي مستخدمين كه به صورت رسمي استخدام مي شوند)، مراتب جهت چگونگي عملكرد مستخدم به واحد متبوع مستخدم اعلام مي شود تا چنانچه از نحوة عملكرد مستخدم رضايت حاصل باشد نظر واحد جهت صدور حكم استخدام قطعي به اداره كارگزيني و رفاه  اعلام شود

·        سپس مراتب توسط اداره كارگزيني و رفاه به هستة گزينش جهت بررسي نهايي منعكس مي شود

·        پس از دريافت نظر گزينش در صورت مثبت بودن حكم استخدامي قطعي توسط اداره كارگزيني و رفاه تهيه مي‌شود

·        نسخة سازمان جهت ممهور نمودن به مهر هستة گزينش به هستة مذكور ارسال مي شود

·        پس از انجام مراحل فوق با توجه به تفويض اختيار موضوع ماده 19 قانون استخدام كشوري به كميته هاي اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دستگاه، تصوير مجوز استخدام اوليه و مدارك مورد نياز و تصوير گواهي طي دورة توجيهي بدو استخدام و گواهي طي دوره هاي شغلي (خارج از سازمان) جهت تأييد نهائي در كميتة طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه طرح و بررسي مي گردد.(براي مستخدمين رسمي)

·        اداره كارگزيني و رفاه اصل حكم استخدام رسمي يا قرارداد استخدام پيماني را به مستخدم و رونوشت آن را به ادارات ذيربط و نسخه اي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي نمايد

 

2- ارتقاء شغلي

2-1-       ارتقاءگروه

·        درخواست مستخدم

·        بررسي پرونده و خلاصه آن و دريافت نظر واحد

·        در صورتيكه جواب مثبت باشد تشكيل كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و طرح و دفاع از آن در جلسه كميته

·        ارسال پيش نويس حكم به دفتر بودجه و تشكيلات و امور مالي براي تأمين اعتبار

·        صدور حكم

2ـ 2-‌ ارتقاء گروه مشاغل تخصصي و تحقيقي

 درخواست مستخدم

·        بررسي و تهيه خلاصه پرونده

·        اخذ و جمع آوري آثار علمي و طرحها ي ارزنده

·        كارشناسي و پيشنهاد امتيازات طبق ضوابط و استاندارد تعيين شده براي طرح در كميته ذيربط

·        تشكيل كميته طرح طبقه بندي مشاغل

·        طرح موضوع و امتياز پارامترها

·        ارسال پيش نويس حكم به دفتر بودجه و تشكيلات و امور مالي جهت تأمين اعتبار

·         صدور حكم

 

2 ـ3-  ارزيابي مشاغل و ارتقاء گروه مديران

 

·        درخواست مستخدم و يا واحدي كه به خدمات مستخدم نياز دارد

·        بررسي تهيه خلاصه پرونده

·        اخذ و جمع آوري اقدامات، آثار،و طرحهاي ارزنده

·        كارشناسي موضوع و تعيين نمرات با توجه به طرح ارزيابي مديران

·        تشكيل كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل

·        طرح موضوع در كميته و تعيين امتيازات لازم

·        ارسال پيش نويس حكم به دفتر بودجه و تشكيلات و حسابداري جهت تأمين اعتبار

·        صدور حكم

·        ارسال نسخه اي از حكم و صورتجلسه تنظيمي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

3- انتصاب

 

·        ارسال پيشنهاد از واحد متقاضي به كارگزيني

·        بررسي و تهيه خلاصه پرونده و سوابق خدمتي توسط كارگزيني

·        هماهنگي و تشكيل كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل و طرح موضوع در آن توسط دبير كميته

·        تهيه ، تنظيم و ابلاغ صورتجلسه توسط دبير كميته به كارگزيني جهت صدور حكم

·        صدور حكم و ارسال رونوشت حكم به دفتر بودجه و تشكيلات و امور مالي جهت تامين اعتبار و ساير واحدها بر حسب ضرورت و تحويل حكم به ذينفع

 

4- مأموريت

4-1- ماموريت با حفظ پست سازماني به مدت شش ماه

 

·        درخواست پيشنهاد ماموريت

·        كسب نظر واحد مربوط و موافقت رئيس دانشگاه

·        صدور حكم

 

       4-2-   ماموريت بدون حفظ پست سازماني بيش از شش ماه

 

·        درخواست پيشنهاد ماموريت

·        كسب نظر واحد مربوط و موافقت رئيس دانشگاه

·        تهيه پيش نويس حكم  و ارسال پيش نويس به دفتر بودجه و تشكيلات

·        تسويه حساب مستخدم با واحدهاي مورد نظر

·        صدور حكم 

       4-3- ماموريت آموزشي كاركنان

 

·        درخواست مستخدم و موافقت مسئول مستقيم مستخدم و معاون مربوط

·        دريافت مدارك و مستندات درخواست

·        اخذ تعهد محضري و ساير مدارك

·        تهيه پيش نويس حكم براساس ماده 11 و آئين نامه ماموريت هاي آموزشي و ارسال به دفتر بودجه و تشكيلات و ذيحسابي

·        صدورحكم

 

5- انتقال كاركنان

 

·        دريافت درخواست پيشنهاد انتقال

·        ارسال به واحد ذيربط براي كسب نظر

·        گزارش به رئيس دانشگاه و دريافت نظر ايشان

·        تهيه پيش نويس حكم و ارسال حكم به دفتر بودجه و تشكيلات , امور مالي, تعاوني ها، آمار و واحدهاي ذيربط براي تسويه حساب

·        ارسال پرونده لاك و مهر شده به دستگاه متقاضي

 

6- بازنشستگي كاركنان

·        درخواست كتبي متقاضي (به همراه موافقت واحد مربوط در صورتيكه بازنشستگي اختياري يا توافقي باشد)

·        تكميل فرم خلاصه سوابق خدمت دولتي

·        ارسال گزارش خدمت متقاضي به رئيس دستگاه و كسب موافقت ايشان

·        در صورت تخصصي بودن شغل كسب موافقت شوراي تخصصي

·        صدور ابلاغ بازنشستگي با توجه به صدور مرخصي استحقاقي مستخدم

·        بررسي پرونده و استخراج و تكميل فرم شماره يك(فرم اطلاعات مورد نياز براي تأييد برقراري    حقوق بازنشستگي و وظيفه يا اصلاح و افزايش آن)

·        تكميل فرم شماره 2(فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا در دو 2سال آخر خدمت)

·        صدور حكم برقراري حقوق بازنشستگي به استناد ماده مربوطه

·        ارسال سوابق به همراه پرونده استخدام به مديريت سازمان بازنشستگي كشوري در استان جهت تأييد

·        ارسال حكم تأييد شده به امور مالي جهت برقراري حقوق بازنشستگي

·        ابلاغ به امور مالي جهت پرداخت كمكهاي عائله مندي و اولاد

·        ابلاغ به امور مالي جهت پرداخت پاداش سنوات پايان خدمت

 

7- بازخريدي

·        درخواست كتبي متقاضي به همراه موافقت واحد مربوط

·        تكميل نمودن فرم خلاصه سوابق خدمت دولتي (رسمي و غير رسمي)

·        ارسال گزارش به رئيس دانشگاه براي كسب موافقت

·        استعلام از واحدهاي مختلف جهت تسويه حساب

·        در صورت تخصصي بودن شغل كسب نظر موافق شوراي تخصصي

·        صدور حكم بازخريدي به استناد ماده مربوط

·        اقدامات لازم جهت پرداخت مطالبات بازخريدي متقاضي

 

8- صدور احكام وظيفه وراث

·        ابلاغ تاريخ فوت به امور مالي جهت قطع حقوق تا روشن شدن وضعيت  وراث

·        دعوت از ورثه مرحوم جهت تشكيل پرونده

·        تكميل فرمهاي اطلاعاتي و مشخصات ورثه كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد

·        بررسي پرونده مرحوم و تكميل فرمهاي شماره يك(فرم اطلاعات مورد نياز براي تأييد برقراري حقوق وظيفه وراث)

·        تكميل فرم شماره2(فرم محاسبه مدت خدمت و تغييرات حقوق و مزايا)

·        صدور حكم برقراري وظيفه وراث به استناد مواد قانوني مربوط

·        ارسال سوابق به انضمام پرونده پرسنلي به سازمان بازنشستگي استان

·        ارسال حكم به امور مالي جهت پرداخت حقوق

·        ابلاغ حكم به خانواده متوفي

·        ابلاغ برقراري كمك هزينه اولاد و عائله مندي

·        ابلاغ پرداخت پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده

 

9- حالت اشتغال

 كارمندان جانبازي كه براساس اعلام بنياد جانبازان از كار افتاده تشخيص داده مي شوند از وضعيت حالت اشتغال استفاده مي نمايند .

 

10- صدور احكام از كارافتادگي

·        درخواست كتبي متقاضي دال بر از كارافتادگي

·        كسب موافقت دكتر معتمد

·        ارسال مدارك پزشكي و پرونده سوابق بيمار به شوراي پزشكي جهت صدور رأي

·        كسب رأي مثبت و ارسال آن به شوراي امور اداري و استخدامي

·        تكميل فرم سوابق خدمت دولتي رسمي و غير رسمي

·        صدور ابلاغ از كارافتادگي با توجه به مرخصي استحقاقي مستخدم

·        بررسي پرونده و تكميل فرم شماره يك (فرم اطلاعات موردنياز براي برقراري حقوق بازنشستگي , وظيفه  و يا اصلاح و افزايش آن)

·        تكميل فرم شماره 2 (فرم محاسبه مدت خدمت و تغييرات حقوق و مزايا در دو سال آخر خدمت)

·        صدور حكم برقراري حقوق و از كارافتادگي به استناد مواد قانوني مربوط

·        ارسال حكم و پرونده پرسنلي به سازمان بازنشستگي كشوري مستقر در استان

·        ارسال حكم تأييد شده به امور مالي جهت برقراري حقوق از كارافتادگي

·        ابلاغ براي كمكهاي عائله مندي و اولاد

·        ابلاغ جهت پرداخت پاداش پايان خدمت و خريد مرخصي استحقاقي استفاده نشده

 

11- صدور احكام اخراج يا استعفا

 

·        درخواست كتبي فرد متقاضي و يا صدور رأي هيأت تخلفات اداري

·        ارسال گزارش متقاضي به رئيس دانشگاه جهت اخذ موافقت

·        صدور حكم اخراج و يا استعفا برابر مواد قانوني مربوط

·        ابلاغ جهت تسويه حساب با واحدهاي مختلف

·        ارسال حكم اخراج و يا استعفا به امور مالي جهت قطع حقوق

 

12- مرخصي ها

الف : مرخصي استحقاقي          

ب : مرخصي استعلاجي           

ج : مرخصي بدون حقوق          

 

مرخصي استحقاقي

1ـ مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق مي گيرد .

2ـ مستخدم رسمي دولت سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارد .

3ـ مستخدم پيماني سالي يك ماه حق استفاده از مرخصي استحقاقي به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط را خواهند داشت.

تبصره 1 : استفاده از مرخصي با تقاضاي مستخدم و موافقت رئيس مربوط مي باشد و تعطيلات واقع در بين دو مرخصي استحقاقي جزء مرخصي استحقاقي است .

تبصره 2 : حق استفاده از مرخصي مربوط به هر ماه براي ماههاي بعد محفوظ است ولي هيچ مستخدمي نمي تواند در هر سال بيش از 15 روز مرخصي استحقاقي خود را ذخيره نمايد و هرگاه از بقية مرخصي مذكور استفاده ننمايد مدت زائد بر 15 روز ذخيره نخواهد شد ( مستخدمين پيماني ) .

تبصره 3 : دستگاهها مكلف هستند به هنگام خاتمة قرارداد استخدام پيماني حقوق و فوق العاده هاي مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده را بر اساس حقوق و مزاياي آخرين قرارداد پرداخت نمايند .

تبصره 4 : دستگاههايي كه دو روز در هفته تعطيل مي باشند ( پنجشنبه و جمعه ) ،‌ يك ماه مرخصي استحقاقي سالانه به مدت 24 روز در طي يكسال كاهش مي يابد( مستخدمين پيماني ).

4ـ مرخصي كمتر از يك روز جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده از دوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد .

تبصره 5 : بانواني كه فرزند شيرخواره دارند و فرزند آنها از شير مادر استفاده مي نمايند ، تا هنگام دو سالگي فرزند شيرخوار خود ، مي تواند از مرخصي ساعتي تا سقف مرخصي استحقاقي ساليانه بعلاوه مرخصي ذخيره شده استفاده نمايند .

5 ـ استفاده از مرخصي موكول به تقاضاي كتبي مستخدم و موافقت كتبي رئيس واحد و در غياب او معاون وي است هر كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رئيس يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه به ميزان استحقاق فراهم گردد و با درخواست مستخدم با در نظر گرفتن زمان مناسب ، موافقت نمايد .

6- هرگاه رئيس اداره يا واحد بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي استحقاقي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده ، موافقت نكند ، اعطاي آن با توافق مستخدم به وقت ديگري كه از تاريخ مورد تقاضاي اوليه مستخدم بيش از شش ماه فاصله نداشته باشد موكول مي كند و در صورتيكه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذكور از مرخصي استفاده نمايد مرخصي مورد نظر ذخيره خواهد شد .

7ـ مستخدمي كه مرخصي گرفته بايد از تمام آن مرخصي استفاده نمايد مگر اينكه اينكه بنا به ضرورت رئيس مربوط او را دعوت به كار كند كه در اين صورت نسبت به مرخصي استفاده شده همانند بند دو رديف 6 رفتار خواهد شد .

8ـ هر مستخدم در يك سال تقويمي فقط مي تواند بمدت 4 ماه از مرخصي همان سال و مرخصي ذخيره شده استفاده نمايد چنين مستخدمي اگر بخواهد از باقيمانده مرخصي ذخيره شده خود نيز استفاده نمايد بايد حداقل يكسال تمام خدمت كرده باشد..

9ـ مستخدمي كه در حال مرخصي استحقاقي است مي تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود در اين صورت تاريخ شروع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاي مرخصي قبلي است .

10ـ در صورتيكه تصميم رئيس اداره در مورد تمديد مرخصي به مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم مكلف است در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود .

11ـ با مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود از مرخصي استعلاجي استفاده نموده و مرخصي استفاده نشده او ذخيره مي گردد .

12ـ حفظ پست سازماني مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي است و رئيس اداره وظايف او را به مستخدم يا مستخدمين ديگر محول مي كند .

13ـ موافقت با مرخصي استحقاقي استفاده نشده در زمان بازنشستگي با رعايت مقررات الزامي است و در اين گونه موارد حفظ پست سازماني ضروري نمي باشد .

14ـ به مرخصي استعلاجي كه از جهارماه تجاوز نمايد نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت و انفصال و خدمت زير پرچم و غيبت موجه مرخصي استحقاقي تعلق نمي گيرد« معذوريت بانوان باردار كه وضع حمل آنان دو قلو به بالا باشد مشمول محدوديت چهارماه موضوع اين بند نمي باشد » .

15ـ كاركنان غير رسمي دستگاههاي دولتي كه طبق مقررات قانوني به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند ، چنانچه قبل از پذيرفته شدن به استخدام رسمي ، حسب مقررات يا مفاد قرارداد استخدام حاكم بر وضعيت خود حق استفاده از مرخصي استحقاقي را داشته و اين مرخصي طبق همان مقررات قابل ذخيره شدن بوده و ذخيره نيز شده باشد ، پس از تبديل وضع مي توانند با رعايت مقررات از مرخصي ذخيره شده مذكور استفاده نمايند .

 

مرخصي استعلاجي

1 ـ هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه ترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت در موارد ده روز بيشتر ، در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوط جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد .

2ـ كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد وزارت خانه يا مؤسسه متبوع ارسال دارد و در صورتيكه مفاد گواهي مورد تأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد .

3ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه ذيربط معترض باشد موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود و نظر اين كميسيون قطعي خواهد بود .

4ـ تشخيص ابتلاء مستخدم به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت وي بعهده كميسيون پزشكي است . حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود .

5ـ به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند ، سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به بالا يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط داده مي شود . معذوريت وضع حمل جزو مرخصي استعلاجي محسوب مي شود .

6ـ‌ بانواني كه در دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از چهارماه مرخصي زايمان برخوردار خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد .

7ـ بانوان مشمول قانون كار تابع ضوابط مربوط به خود هستند .

8ـ‌ به مستخدميني كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايند تا چهار ماه و در صورتيكه به علت ابتلاء به بيماري صعب العلاج يا زايمان فرزندان توامان مرخصي استعلاجي وي بيش از 4 ماه باشد تا حداكثر يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مورد بيماريهاي صعب العلاج در مدت زائد بر يك سال تا هنگامي كه مشمول مادة 79 قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است ( از كار افتاده ) فقط حقوق پرداخت مي گردد .

9ـ به جز مستخدمان موضوع مادة ‌26 آيين نامه مرخصي ( معذوريت بيش از چهار ماه بانوان باردار ) حفظ پست سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند بيش از 4 ماه الزامي نيست .

10ـ مستخدمين پيماني در صورت ابتلاء به بيماريهايي كه مانع از انجام كار آنان باشد و نيز زنان باردار (مستخدمان پيماني ) از حمايتهاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي استفاده خواهند كرد .

11ـ مستخدمين پيماني موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذيربط از علت عدم حضور خويش در محل خدمت ، مدارك مربوط به بيماري كه به تأييد مراجع قانوني مذكور در قانون تأمين اجتماعي رسيده باشد را نيز در پايان ايام بيماري ارائه نمايند .

12ـ‌حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آن به سبب بيماري مي باشد و در بيمارستان بستري نشوند تا 3 روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر 3 روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان قرارداد مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود .

 

مرخصي بدون حقوق

الف- مستخدم پيماني

مستخدم پيماني مي تواند در صورت نياز با موافقت دستگاه استخدام كننده از مرخصي بدون حقوق و حداكثر بميزان مدت قرارداد استفاده نمايد . مدت مرخصي بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمي گردد و مجوز استخدام افراد ياد شده در مدت مرخصي بدون حقوق حفظ خواهد شد .

ب - مستخدم رسمي

1ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام دورة آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود .

·        مستخدم استحقاق مرخصي نداشته و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود

·        مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته و مدارك لازم را ارائه نمايد

·        مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسر به خارج از محل خدمت خود مسافرت نمايد

2ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او هم صعب العلاج تشخيص نشود .

تبصره : اعطاي مرخصي بدون حقوق به مستخدمين آزمايشي كه در طول خدمت آزمايشي با ارائه مدرك و به تشخيص مؤسسه متبوع خود نياز به استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته باشد حداكثر تا دو ماه متوالي با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان پذير خواهد بود .

3ـ در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي كشور است و در مرخصي روزانه ماه سي روز حساب مي شود .

4ـ روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزو مدت مرخصي محسوب مي شود .

5ـ عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از 3 روز تجاوز ننمايد و مستند بعللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج مي شود باشد موجه شناخته خواهد شد .

·        بيماري او

·        صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر و مادر يا همسر يا فرزندان او وارد آمده باشد

·        بيماي شديد پدر يا مادر يا همسر و فزندان

·        فوت همسر يا ( قرباني نسبي و سببي تا طبقه سوم )

·        دارا شدن فرزند

·        ازدواج فرزندانش

·        احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات تشخيص صحت و سقم ثبات ادعائي مستخدم بعهده رئيس اداره است در صورتيكه صحت اداعا تصديق شود غيبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم صادر خواهد شد

6ـ مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد .

7ـ حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نمايد 3 سال خواهد بود ولي براي ادامه تحصيلات عالي حداكثر تا دوسال ديگر قابل تمدير خواهد بود .

تبصره‌ : مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه همسر آنان به مأموريت خارج از كشور اعزام مي شوند مي توانند بدون رعايت محدوديت زماني تا پايان مأموريت مذكور از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند . ( حداكثر تا شش سال ) .