غذا و نوشیدنی های بومی

غذاها:

چلو مرغ شکم پر

چلو مرغ گشنیز

مرغ مسما

چلو خورشت مطنجینه

چلو خورشت فسنجان

کوفته سبزی

گیپو

چلو خورشت آلو قیصی

چلو خورشت ریزدار ترش

چلوخورشت غورغوری

چلوخورشتقیمه سبزی( صغری خانم)

درنجوش

آبگوشت قرمه

کوفته ابرقویی

تاس کباب

دمپخت الم

آب مرزنجوش

قرمه زردک

آش ها:

1آش اسفندی

آش دون گرک

آش جو

آش غوره

آش رشته

اش انار

آش کشک

آش سبزی

آش ریزدار ترش

آش الم

آش ماش

شوربا

شرشرک ذرت

شولی

خوراکی ها:

1. چنگال سین(شیرینی سنتی ابرکوه)

2.دوشاب ( ماده اصلی شیرینی های سنتی ابرکوه)

3.براتی ( یکی از نان های سنتی و محلی مخصوص ابرکوه)