شهردار و اعضای شورای شهر همزمان با سالروز شهادت شهید بهشتی و روز قوه قضائیه با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ابرکوه دیدار و گفتگو کردند.

شهردار و اعضای شورای شهر همزمان با سالروز شهادت شهید بهشتی و روز قوه قضائیه با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ابرکوه دیدار و گفتگو کردند.