سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر

سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh