ساماندهی و بهسازی محور گردشگری سرو

ساماندهی و بهسازی محور گردشگری سرو
نصب دومین تلویزیون شهری در ابتدای خیابان سرو
نصب داربست های گل و پرچین ( کاشت گل های امین الدوله و سرو شیراز) و نصب صندلی در پیاده روهای خیابان سرو
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir