روز جهانی گردشگری بر همگان خجسته باد.

روز جهانی گردشگری بر همگان خجسته باد.
ابرکوه شهرنمونه گردشگری کشور
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir