خندقهاي سنگي

خندقهاي سنگي:

   ازويژگيهاي شهرتاريخي ابركوه كه آنرا نسبت به ديگرشهرها بسيارخاص وحتي منحصر به فرد مي كند قرارگيري بافت تاريخي آن برروي يك لايه سنگي ازجنس كنگلومرا است. اين لايه سنگي ازدست اطراف از1 مترودرقسمتهايي تا6 مترارتفاع دارد. واين خود باعث ايجاد خندق طبيعي گرداگرد شهرشده . البته درقسمتهايي كه اين لايه سنگ ادامه داشته اما نيازشهرآن روز به آن حد نبوده با هنرمندي تمام قسمتهايي ازاين سنگ راكنده اند. وازادامه سنگ جدا ساخته اند وخندق دست سازنيزايجاد نموده اند. انتخاب اين خندق وخط ادامه آن براي ايجاد امنيت بيشتردربرابرمهاجمين وبلاياي طبيعي خصوصاً سيل بوده است كه ازبزرگترين مشكلات اين منطقه مي باشد باتوجه به آنچه ذكرشد بديهي است بسترشكل گيري بناها وبافت تاريخي ابركوه بسيارمستحكم مي باشد. همچنين مي توان اينگونه استنباط كرد كه وجه تسميه ابركوه نيز مي تواند تعبيراين لايه سنگ، به كوه باشد وشهرشكل گرفته برروي آن را بركوه (روي كوه) دانست.