تکذیبیه شهرداری

تکذیبیه شهرداری
درخواست تخریب صفه‌های مسجد تاریخی ابرکوه از سوی شهرداری تکذیب شد
شهردار ابرکوه اظهارات سرپرست میراث فرهنگی شهرستان را مبنی بر درخواست تخریب صفه‌های مسجد تاریخی محله پشت آسیاب از سوی شهرداری را تکذیب کرد.

تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه و یا توافقی با سرپرست میراث فرهنگی شهرستان مبنی بر اینکه خطر فروریختن بنای مذکور برای عابران وجود دارد و باید تخریب شود، صورت نگرفته و هرگز شهرداری چنین درخواستی نداشته است.

چنین ادعایی از سوی شخص نامبرده صحیح نبوده و شایسته است چنانچه مکاتباتی از جانب شهرداری صورت گرفته است، جهت اثبات ادعای خود ارائه نمایند.