تصویب بودجه سال 1398 شهرداری ابرکوه

بودجه شهرداری ابرکوه سال 1398 با رشد 37% نسبت به سال قبل ، مبلغ 137 میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir