تخفیف عوارض بهای خدمات

به منظور افزایش شاخص های ایمنی شهر و تسریع در عملیات اطفا حریق، همچنین تشویق شهروندان به استفاده از وسایل ایمنی؛ به اطلاع می رساند کلیه واحدهای مسکونی و تجاری که مجهز به کپسول آتش نشانی شوند با ارائه فاکتور خرید معتبر و تأئید کارشناس شهرداری با تاریخ و گواهی معتبر و تائید نصب در منزل و محل کار، مبلغ فاکتور از عوارض بهای خدمات و عوارض مدیریت پسماند ، کسر و فاکتور مربوطه در پرونده مالک بایگانی می گردد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir