برگزاری مشترک

یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری ( جایزه تهران) و ششمین جشنواره پژوهش و اموزش در مدیریت شهری و روستایی ( جایزه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور)