امامزاده احمد

امامزاده احمد

این محل، آرامگاه و حرم یکی از عرفا و بزرگان مشهور به پیر احمد است که گروهی از مورّخان ایشان را از فرزندان موسی بن جعفر (ع) میدانند. بقعهی مذکور دارای یک پیش فضای سرپوشیده است که پس از گذر از آن، به فضای اصلی میرسیم که مقبره در آن محل است. آنچه در فضای اصلی خودنمایی میکند، طاق بلند و رفیع آن است که به صورت فیلپوش ساخته شده است. بنای اوّلیّه آن با ظرافت و دقّت خاصّی احداث گردیده؛ اما تعمیرات صورت گرفته در آن، شکل ساختمان را تغییر داده است. مصالح به کار رفته در این بنا شامل: خشت خام، کاهگل و گچ میباشد. با توجّه به سبک معماری بنا، زمان احداث آن چهار الی پنج قرن پیش تخمین زده میشود اما بخشهایی از آن را در دورههای اخیر نوسازی کردهاند.