المان «پاکبان» در بوستان ملت ابرکوه به مناسبت روز پدر نصب شد

المان «پاکبان» در بوستان ملت ابرکوه به مناسبت روز پدر نصب شد
صبح امروز المان پاکبان به منظور قدردانی از تلاش های پاکبانان زحمتکش شهرداری ابرکوه، در بوستان ملت ابرکوه نصب شد.
سید علیرضا رسولی گفت: در راستای تکریم و قدردانی از تلاش های پاکبانان شهر که در طول سال و تمامی ایام و مناسبت ها، شهر را تنظیف کرده و احساس آرامش و امنیت را به شهروندان هدیه می دهند، المان پاکبان در ضلع .... بوستان ملت ابرکوه نصب شد.


شهردار ابرکوه افزود: پاکبانان قشر فعال جامعه شهری محسوب می شوند که عدم حضور آنان حتی برای یک روز نیز هرج و مرج، بی نظمی و آلودگی  را میهمان شهر کرده و شهروندان را آزار می دهد. لذا شایسته است هر لحظه و هر روز به یاد این عزیزان بوده و حتی المقدور با رعایت نظافت در سطح شهر، باری از دوش آنان برداریم.