اطلاعیه ( ساز و کار انتقال سهمیه اعتباری ناوگان )

اطلاعیه ( ساز و کار  انتقال سهمیه اعتباری ناوگان )
 به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، باستناد نامه شماره 24181 مورخ 15/2/1400، به اطلاع شهروندان عزیز می رساند  از تاریخ 21/12/99 سهمیه اعتباری بنزین باقیمانده در کارت، برای افرادی که به صورت غیر عملکردی سهمیه دریافت می نمایند، در صورت عدم مصرف به ماه بعد انتقال نیافته و سهمیه ماه جدید با آن جایگزین می گردد.
لازم به ذکر است برای افرادی که سهمیه اعتباری ایشان بر اساس پیمایش و به صورت عملکردی تخصیص می یابد، اعتبار باقی مانده ایشان به ماه بعد انتقال می یابد.