ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر

ادامه نصب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر
ابتدای بلوار نواب صفوی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir