احداث پارکینگ در مجموعه گردشگری یخچال خشتی

احداث پارکینگ در مجموعه گردشگری یخچال خشتی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir