احداث سایت ساحلی والیبال

سایت والیبال ساحلی، باهمکاری شهرداری ابرکوه؛ اداره ورزش و جوانان و دیگر دستگاه های ذیربط، احداث و در آینده مسابقات معتبری در آن برگزار خواهد شد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir