احداث خیابان شهیدان پورنجفی

احداث خیابان شهیدان پورنجفی
آغاز عملیات لبه گذاری
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir