اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه

اجرای اولین سینما پنج بعدی در ابرکوه
همراه با صندلی های محرک و عینکهای پنج بعدی
 این سینما فعالیت خود را در بوستان ملت بزودی آغاز می نماید.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir