اجرای المان کتاب در میدان بلوار ابوریحان

اماده سازی میدان جهت اجرای المان کتاب