اجرای اصلاح معابر مجاور مجموعه تاریخی سرو ابرکوه

آگهی مناقصه عمومی                                                                     شماره مناقصه :1450/98

                                                                                                   شماره سامانه ستاد: 2098050205000002

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

 

محل تأمین اعتبار

1

 

اجرای اصلاح معابر مجاور مجموعه تاریخی سرو ابرکوه

 

000/000/275/6

 

000/000/320

 

اعتبارات دولتی طرح تملک دارایی سرمایه ای- منابع داخلی

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به واحد ذیحسابی شهرداری ابرکوه و یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تاپایان وقت اداری روزچهار شنبه مورخ 22/03/98 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: روزپنجشنبه مورخ 23/03/98 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

 

 

یزد- ابرکوه- میدان امام حسین(ع)

تلفن : 32820531- 32820472    نمابر :32823097  035

www.abarkooh.ir

                                                                                                                                                                                                                                 شهرداری ابرکوه