آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول) وصول مطالبات شهرداري و پيگيري از طريق مراجع ذيصلاح

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

وصول مطالبات شهرداري و پيگيري از طريق مراجع ذيصلاح

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 588 مورخ 15/07/97 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به وصول مطالبات اعم از سفته ، چک­های برگشتی صادره از طرف مؤدیان در وجه شهرداری و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح اعم از قضایی، حقوقی، اجرای ثبت و ... را بصورت درصد حق الزحمه اجرت وکالت پس از وصول قطعی مطالبات، با شرایط ذیل به افراد واجدالشرایط دارای پروانه وکالت از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد از امور مالی درصد حق الزحمه از وصولی قطعی  پیشنهادی خود را از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز حداکثر تا تاریخ 01/09/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

  • درصد پایه حق الزحمه از وصولی قطعی  8% (هشت درصد)می باشد.
  • متقاضيان می بایست مبلغ 50.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.

 

شهرداری ابرکوه