عملیات زیرسازی خیابان تندگویان سوم

عملیات زیرسازی خیابان تندگویان سوم