تغییر زمان جمع‌آوری زباله‌ها

تغییر زمان جمع‌آوری زباله‌ها از شنبه ۲۱آبان!

ساعت شروع جمع‌آوری زباله‌ها ،از ساعت ۲۱ به ساعت ۱۹ تغییر پیدا کرد.

خدمات شهری شهرداری ابرکوه