آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای                                                               شماره مناقصه :10642/97                  

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد پروژه(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ريال)

 

محل تأمین اعتبار

1

بهسازی خیابان شهید بهشتی و شهید صدوقی وبلوار ابوریحان و بلوار امام خمینی(ره) شهر ابرکوه

000/000/720/4

000/000/250

طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال 97 اسناد خزانه

2

تکمیل میدان علم و صنعت

000/000/000/1

000/000/50

طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال 97 اسناد خزانه

3

تکمیل بلوار گلزار شهدای ابرکوه تا انتهای محدوده شهری

000/000/550/6

000/000/350

طرح تملک دارایی های سرمایه ای سال 97 اسناد خزانه

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا واریز نقدی پس از دریافت قبض سپرده به حساب شماره 2171145858003 بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی شعبه مرکزی ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ13/09/97 لغايت 20/09/97 مراجعه به واحد ذیحسابی شهرداری ابرکوه

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/09/97 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: روزدوشنبه مورخ 26/09/97 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

رشته و پايه پيمانكار: گواهينامه صلاحيت حداقل پايه رتبه پنج رشته راه (ردیف 1 و3 ) و پايه رتبه پنج رشته ابنیه(ردیف2)و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

یزد- ابرکوه- میدان امام حسین(ع)

تلفن : 32820531- 32820472    نمابر :32823097  035

شهرداری ابرکوه                                                                                    www.abarkooh.ir