یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد.

یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و روز معلم گرامی باد.