کسب رتبه اول شهرداری ابرکوه در ثبت اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سال96 در سامانه بودجه شهرداریهای کل کشور

کسب رتبه اول شهرداری ابرکوه در ثبت اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سال96 در سامانه بودجه شهرداریهای کل کشور
برای نخستین بار طی هشت سال گذشته اصلاحیه و متمم بودجه شهرداری ابرکوه با رقم نه میلیارد و ششصد میلیون ریال که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، ثبت سامانه گردید.
این رقم اعلام شده به شورای اسلامی تحت عنوان متمم بودجه شهرداری در سال 1396 نسبت به بودجه هشتاد و پنج میلیارد ریالی بودجه مصوب سال جاری شورای اسلامی، افزابش چشمگیری (حدود 13 درصد) داشته است.
این مهم سبب شد تا شهرداری ابرکوه با پیگیریهای مسئول مربوطه علیرضا احسانفر و ثبت به موقع در زمانبندی تعریف شده، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سال 96 در سامانه بودجه شهرداری های کشور رتبه اول را در استان کسب نماید.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir