پاکسازی جویها، کانالها و مسیلها در شبانه روز گذشته جهت مدیریت روان آبها در بارندگی امروز توسط واحدهای شهرداری ابرکوه

پاکسازی جویها، کانالها و مسیلها  در شبانه روز گذشته جهت مدیریت روان آبها در بارندگی امروز توسط واحدهای شهرداری ابرکوه