فراخوان طراحی بوستان فراغه

     شهرداری ابرکوه در نظر دارد نسبت به طراحی بوستان فراغه واقع در کیلومترِ 5 جاده ابرکوه - سورمق اقدام نماید.
 
     لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به توضیحات مشروحه ذیل جهت اخذ اسناد و مدارک در ساعات اداری به واحد روابط عمومی مراجعه یا با شماره تلفن 03532823041 تماس حاصل نمایند.

شرایط:
1.    ارائه رزومه کاری مبنی بر فعالیت های انجام شده
2.    شهرداری در انتخاب طرح های ارائه شده بر اساس ارزیابی و اولویت های خود اقدام خواهد نمود.
3.    شهرداری در صورت توافق با طراح منتخب، تهیه طرح های فاز 2 و نظارت بر اجرا را به طراح منتخب واگذار خواهد کرد.
4.    متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ  1401/02/25 برای دریافت اسناد و مدارک به واحد روابط عمومی مراجعه نمایند .
5.     آخرین مهلت تحویل اسناد طراحی شده از سوی متقاضیان یک ماه تا تاریخ 1401/03/26 می باشد.
6.    اسناد و مدارک  از طریق سایت شهرداری ابرکوه به نشانی  www.abarkooh.ir   قابل دریافت خواهد بود.

جهت دریافت نقشه کلیک نمائید.