دستور العمل بهره وری و صرفه جویی به کارکنان شهرداری ابلاغ شد.

دستور العمل بهره وری و صرفه جویی به کارکنان شهرداری ابلاغ شد.
شهردار ابرکوه طی ابلاغی، کلیه کارکنان این مجموعه را ضمن  توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی موظف به رعایت صرفه جویی و رعایت جوانب صرفه و صلاح شهرداری نمود.
 وی همچنین ضمن برقراری نظام پیشنهادات در خصوص افزایش بهره وری در شهرداری،  مشوق هایی را برای ارائه پیشنهادات مناسب جهت افزایش بهره وری، توسط  کارکنان در نظر گرفت.
مهندس حاتمی در این ابلاغیه  برگزاری جلسات حضوری، هر گونه پذیرایی در شهرداری و ... را ممنوع اعلام کرد و افزود: شفافیت، انضباط، پاسخگویی به مردم، حرکت در مسیر قوانین و مقررات و بهره وری حداکثری از امکانات و سرمایه های موجود در شهرداری، از جمله مهمترین سیاست ها و اهداف شهرداری ابرکوه است.
 حاتمی با تأکید بر اینکه تمرکز شهرداری باید بر رفع مشکلات و توسعه همه جانبه شهری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و باید پاسخگوی مطالبات شهروندان و ضامن حفظ حقوق آنان باشد؛ لذا صرفه جویی را باید از مجموعه شهرداری آغاز کنیم تا این امر نهادینه شده و از سوی دیگر بهترین خدمات نیز به مردم ارائه شود.