تکریم ارباب رجوع هدف نهایی ارائه خدمات شهرداری

تکریم ارباب رجوع هدف نهایی ارائه خدمات شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، شهردار ابرکوه پیرامون اهداف و برنامه های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی هدف نهایی از ارائه خدمات صادقانه به شهروندان است. لذا تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مردمی در مدیریت شهری در اولویت وظایف کارکنان شهرداری است.
مهندس خلیل اکرمی یکی از برنامه های مهم شهرداری را انضباط مالی در شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: پرداخت ها، مطالبات، وصولی ها و تمام موارد مربوط به حوزه مالی شهرداری بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. شهرداری ها باید نیازهاي عدیده اي را رفع نمایند و مرتفع نمودن نیازها با وجود منابع امکان پذیرخواهد بود، این در حالی است که منابع شهرداری محدود است.
اکرمی ادامه داد: در عین حال جهت رفع نیازهاي بیشتر باید در پی افزایش منابع باشیم و ضمناً فعالیت هاي بدون ارزش افزوده و زائد را حذف کرده تا از این طریق نیز منابع به سمت وظایف و نیازهاي مفیدتر سوق داده شود.
وی با بیان اینکه در اجرای پروژه های مختلف از مردم نظرسنجی صورت گرفته و پیشنهادهای نخبگان و صاحبان نظر بررسی خواهد شد، اذعان کرد: توجه به دیدگاه و نظر مردم در فعالیت‌های مدیریت شهری اهمیت دارد؛ زیرا شاخص اصلی سنجش پروژه‌ها، خود شهروندان هستند. بنابراین مدیریت شهری تلاش می‌کند به هرترتیب میزان مشارکت مردم در اداره امور شهر را افزایش دهد.
شهردار ابرکوه به اهمیت فرهنگ شهری نیز اشاره کرد و گفت: مفهوم شهروند، فرهنگ شهروندی و چگونگی ایجاد جامعه ای سالم به یکی ازمسائل مهم در اداره شهرهای امروزی تبدیل شده است. در واقع فرهنگ شهروندی بخشی از فرهنگ فردی و اجتماعی است که متناسب با مفهوم شهر شکل یافته است.
اکرمی تصریح کرد: ترویج فرهنگ شهروندی با تکیه بر ظرفیتها و قالبهای متنوع فرهنگی و هنری و تلاش در جهت اصلاح رفتارهای اجتماعی با ارائه آموزشها و الگوهای مناسب از مهمترین وظایف مدیریت شهری قلمداد می شود.
وی همچنین به ساماندهی فضاهای سبز شهری اشاره کرد و افزود: مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها ،کارکرد های زیست محیطی آنها است که ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند و در حقیقت فضای سبز ریه های تنفس شهرها به شمار می آیند.
شهردار ابرکوه تأکید کرد: با توجه به اینکه فضای سبز و پارک یکی از نیازهای زندگی شهری است و بخشی از  شهر به شمار می‌رود که کارکردهای زیادی از جمله محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد، ساماندهی این فضاها یکی از اولویت های مهم و اساسی شهرداری ابرکوه خواهد بود.