تقدير شهردار ابرکوه از رياست و اعضای شورای اسلامی شهر، به مناسبت روز شوراها

تقدير شهردار ابرکوه از رياست و اعضای شورای اسلامی شهر، به مناسبت روز شوراها