با برگزاری نشست هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه؛ فعالیت این هیئت از سر گرفته شد

با برگزاری نشست هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری ابرکوه؛ فعالیت این هیئت از سر گرفته شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری ابرکوه، جلال واعظ کارشناس مالی و دبیر هیت عالی سرمایه گذاری شهرداری، از تشکیل اولین نشست این هیئت پس از سه سال وقفه خبر داد و گفت: مطابق دستورالعمل ها و ساختار قانونی مصوب و به منظور سیاستگذاري و تصمیمگیري در کلیه امور سرمایه گذاري  شهرداري، هیئتی با ریاست شهردار تشکیل می شود.
وی افزود: در اولین جلسه این هیئت پس از سه سال بررسی طرح های سرمایه گذاری، چگونگی ورود شهرداری به مباحث سرمایه گذاری، شناسایی پروژه ها و افراد سرمایه گذار، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در حوزه سرمایه گذاری با بدنه جامعه (نخبگان، فرهیختگان، کارآفرینان و مسئولان مرتبط) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیر هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری، وظایف و اختیارات این هیئت را به شرح ذیل اعلام کرد:
 تصویب موضوعات و عناوین سرمایه گذاري و مشارکت و همچنین تعیین اولویت ها که توسط کمیسیون پیشنهاد می شود.
تصویب فرآیند انتخاب سرمایه گذار یا مشارکت کننده از طریق فراخوان عمومی و یا فراخوان محدود یا ترك فراخوان براي هر یک از طرح هاي سرمایه گذاري و مشارکت
بررسی پیشنهادات کمیسیون کارشناسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها.
انتخاب نهایی سرمایه گذاران و شرکاء
تصویب قراردادهاي سرمایه گذاري و مشارکت و ارسال آن به شوراي اسلامی شهر جهت تصویب