اخذ مجوز برداشت مخلوط رودخانه ای، جهت پروژه های عمرانی شهری توسط شهرداری ابرکوه

اخذ مجوز برداشت مخلوط رودخانه ای، جهت پروژه های عمرانی شهری  توسط شهرداری ابرکوه
شهرداری ابرکوه
www.abarkooh.ir