واگذاری امور مربوط تنظیف، نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات و محوطه تفرجگاه گنبدعالی

 

 

  شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 714 مورخ 01/10/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به تنظیف، نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات و محوطه تفرجگاه گنبدعالی را به واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 10/12/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

                                                                                                               شهرداری ابرکوه