واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

واگذاری امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 714 مورخ 01/10/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به نگهبانی،نگهداری،پاسخگویی به تلفن واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی را به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 10/12/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 

 

       

                                                                                                            شهرداری ابرکوه