واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی

 

 

واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی

     شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 798 مورخ 30/10/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به تهیه کروکی عرصه و اعیان املاک سطح شهر و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی و کنترل ضوابط شهرسازی و ضوابط ساخت و ساز را به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 20/11/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

                                                                                                                 شهرداری ابرکوه