مناقصه تامین نیرو، خدمات شهری و فضای سبز شهرداری ابرکوه

                                                                                                      شماره مناقصه :   495  /99

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره  816،817  و818 شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی سال 99 نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

 

فعاليت

مدت پيمان (ماه)

برآورد اوليه

( ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(ريال)

واگذاری امور خدمات شهری،رفت و روب معابرسطح شهر و رفع سد معبر

11

305/090/648/18

000/000/000/1

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در قسمت های اداری، عمرانی، نگهبانی و ...

11

145/798/227/15

000/000/000/1

واگذاری خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر ابرکوه

11

758/670/004/16

000/000/000/1

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه یا واریز نقدی  به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه کارگران به نام سپرده شهرداري ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به امور مالی شهرداری ابرکوه و یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/02/99 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: روز یکشنبه مورخ 14/02/99 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است

                                                                        سید علیرضا رسولی- شهردار ابرکوه