مزايده عمومي سه قطعه زمين تجاري شهرك ولايت

آگهي مزايده عمومي

مزايده عمومي سه قطعه زمين تجاري شهرك ولايت

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 490 مورخ 31/06/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد سه قطعه زمین واقع در شهرک ولایت را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد از امور مالی حداکثر تا تاریخ 29/07/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ردیف

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

1

قطعه716-شماره1

40

000/000/15

000/000/600

000/000/30

1

قطعه716-شماره13

28

000/000/12

000/000/336

000/000/20

1

قطعه716-شماره14

28

000/000/13

000/000/364

000/000/20

 

 

  • متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شهرداری ابرکوه